Referat Podatkowy

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU / STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

WNIOSEK DOT. ULGI INWESTYCYJNEJ W PODATKU ROLNYM

WNIOSEK DOT. UDZIELENIA ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU – NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ