Referat Podatkowy

OŚWIADCZENIE DOT. UŻYTKÓW ROLNYCH

DRUKI INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: www.podatki.gov.pl >podatki  i opłaty lokalne>

EWIDENCJA PODATNIKÓW, DŁUŻNIKÓW ORAZ ROZKŁADANIE NA RATY I UMARZANIE WIERZYTELNOŚCI

ZESTAWIENIE DO FAKTUR

ZAŁĄCZNIK 2 DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

WZÓR WNIOSKU AKCYZA 2019

SPRAWY DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU / STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI

WNIOSEK DOT. ULGI INWESTYCYJNEJ W PODATKU ROLNYM

WNIOSEK DOT. UDZIELENIA ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU – NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ