Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze

„Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną –etap II”

Gmina Bodzanów w Partnerstwie z Powiatem Płockim realizuje projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” na doposażenie szkół w Nowym Miszewie w sprzęt edukacyjny dla utworzenia laboratoriów przyrodniczych. W ramach programu zostaną zakupione tablice interaktywne, projektory, laptopy. Zostaną również przeprowadzone warsztaty edukacyjne wpływające na wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie stanu i ochrony środowiska naturalnego. Nowoczesne zestawy laboratoryjne będą wyposażone w czujniki, mierniki, analizatory, które za pośrednictwem przewodowej lub bezprzewodowej przystawki łączą się z komputerem, tabletem lub smartfonem. Oprogramowania laboratorium umożliwią wizualizację badań, tworzenie wykresów, odczytów zmian w czasie rzeczywistym, gromadzenie badań  i analizę statystyczną.

Celem zadania jest:

• kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości prośrodowiskowej w zakresie stanu i ochrony środowiska naturalnego
• kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań uczniów w odniesieniu do środowiska
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży o stanie środowiska naturalnego poprzez dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych              zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, poznawanie form jego degradacji oraz sposobów zapobiegania tym zmianom
• kontynuacja i rozszerzenie edukacji na temat ochrony środowiska w szkołach powiatu płockiego
• promocja powiatu płockiego jako otwartego na inicjatywy ekologiczne
• promocja WFOŚiGW w Warszewie jako instytucji wspierającej przedsięwzięcia ekologiczne