Referat Infrastruktury

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WNIOSEK UMOWA WODA

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM

WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK – ZJAZDY

WNIOSEK ZEZWOLENIE NA PSA RASY AGRESYWNEJ