Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na terenie całego kraju został wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Wdrożenie wspólnych zasad na terenie Gminy Bodzanów rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. Poniżej przedstawiamy Państwu ulotkę dot. szczegółowych zasad segregacji odpadów.

Ulotka informacyjna

Ważne akty prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Bodzanów dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bodzanów, <uchwała>

2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, <uchwała>

3. Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, <uchwała>

4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, <uchwała>

5. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. <uchwała>

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja ta będzie podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<deklaracja>

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Bodzanów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Firmy świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych są odbierane przez firmę wybraną przez Gminę w drodze przetargu. Dnia 24.10.2017 r. rozstrzygnięty został przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bodzanów” w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wybrano ofertę firmy:

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku,
ul. Przemysłowa 32,
09-400 Płock

Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym :

LOVEKO Sp. z o.o.
Nowe Miszewo
Pałacowa 18
09-470 Bodzanów

Z nieruchomości niezamieszkałych (ogródków działkowych, szkół, banków, firm, sklepów, ośrodków zdrowia, kościołów, cmentarzy) wywóz odpadów odbywa się na dotychczasowych zasadach., tzn. na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bodzanów.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Bodzanów

<rejestr działalności regulowanej>

 

Co w sytuacji, gdy pomimo zdeklarowania selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy nie będą segregować śmieci?

Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady, mimo deklaracji o selektywnej zbiórce nie będą gromadzone w sposób selektywny. Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej z 9,00 zł/osoba/miesiąc na 18,00 zł/osoba/miesiąc.
Kiedy i w jaki sposób odbierane są odpady komunalne?

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramami wywozu. Harmonogram określający terminy odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje mieszkańcom w formie papierowej.

Ponadto harmonogramy będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzanów.

<Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2019>

<Informacja o odbiorze folii>

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jaka jest wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty. Uchwałą Rady Gminy ustalone zostały dwie stawki opłaty tj. stawka podstawowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie wysokość opłaty za odpady wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty, która będzie odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie je segregował, czy nie.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące stawki opłat:

– 9,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady będą zbierane w sposób selektywny.

– 18,00 zł/osoba/miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady nie będą zbierane w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na jeden z poniższych sposobów:

1. Wpłata gotówką na konto na poczcie lub w banku

2. Przelewem Internetowym

<Dane do przelewu>

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć wytworzone w swoich gospodarstwach domowych selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, popiół oraz odpady budowlano- remontowe stanowiące odpady komunalne.

1)      W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bodzanów.

2)      Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

3)      Ilości dostarczonych odpadów muszą wskazywać na ich pochodzenie  z indywidualnych gospodarstw domowych.

4)      Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów.

5)      Dostarczający odpady winien udokumentować, że pochodzą one z terenu gminy Bodzanów.

6)      W ,,PSZOK’’ odpady są umieszczane w przygotowanych kontenerach i pojemnikach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych.

7)      Dostarczanie odpadów należy zgłosić do pracowanika  ,,PSZOK’’, który je sprawdzi oraz wskaże miejsce składowania.

8)      Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, niezgodnego z wykazem dopuszczonych do przyjęcia lub nieposegregowanych.

Na terenie Gminy Bodzanów funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1.      PSZOK w miejscowości Chodkowo, przy ul. Bankowej 7 ( teren przy Urzędzie Gminy), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

2.      PSZOK w miejscowości Nowe Miszewo, przy ul. Pałacowej 18 ( teren LOVEKO), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, soboty 7:00-13:00).

Poziomy recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bodzanów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Obowiązek sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi reguluje art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U z 2013 r. poz.1399 ze zm.)

<Analiza>

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych


Informujemy iż podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązane są do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku- Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w Poświętnem, 09-100 Płońsk.

Skup odpadów selektywnie zbieranych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bodzanów

Pragniemy poinformować, iż firma Loveko Sp. z o.o. mieszcząca się       w Nowym Miszewie przy ul. Pałacowej 18 proponuje nieodpłatne przyjęcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • worki po nawozach sztucznych,
  • worki big-bag,
  • folia po sianokiszonce,
  • sznurki,
  • worki po pelecie/ekogroszku,
  • folia budowlana,

Więcej informacji co do szczegółów i ustalenia terminu odbioru uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (24) 260 60 16 w godz. 7:00-20:00 (pn-pt).

Informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami znajdziecie również Państwo na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/