Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.poz.2010 ze zm.)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 roku wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy wprowadziła m.in. obowiązek segregacji odpadów, który dotyczy wszystkich mieszkańców.

Nowe przepisy nie dopuszczają braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zamian za podwyższoną opłatę ( tj. brak możliwości składania deklaracji o niesegregowaniu odpadów). Za nieprzestrzeganie prawa przewidziano opłaty sankcyjne, które będą wynosić dwukrotność opłaty podstawowej.

Ważne akty prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Bodzanów dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bodzanów, <uchwała>

2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, <uchwała>

3. Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, <uchwała>

4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, <uchwała>

5. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. <uchwała>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Bodzanów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

<deklaracja>

<e-deklaracja>

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty.

Właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie wysokość opłaty wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty.

Na terenie Gminy Bodzanów od dnia 1 stycznia 2020 obowiązują następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

20,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

40,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na jeden z poniższych sposobów:

 1. Wpłata gotówką na konto na poczcie lub w banku;
 2. Przelewem Internetowym;

Nr konta bankowego

Vistula Bank Spółdzielczy

w Wyszogrodzie

57 9011 0005 0970 0547 2000 0500

Tytułem: Opłata za wywóz odpadów

 (podając dodatkowo za jakie miesiące oraz imię i nazwisko bądź adres nieruchomości, której dotyczy wpłata).

            Opłaty należy dokonywać bez wezwania, raz na miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dopuszcza się wnoszenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc z góry.

Nieterminowe uregulowanie należności będzie obciążone odsetkami za zwłokę.

 Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bodzanów

Od dnia 1 stycznia 2020 roku usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyła firma EKO-MAZ Sp. z o.o. ul . Tadeusza Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

<harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku>

Z nieruchomości niezamieszkałych ( domków letniskowych, ogródków działkowych, szkół, banków, sklepów, cmentarzy i innych działalności gospodarczych) wywóz odpadów odbywa się na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bodzanów.

<rejestr działalności regulowanej>

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Firmy świadczące usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

 1. EKO-MAZ Sp. z o.o. ul . Tadeusza Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock.
 2. Loveko Sp. z o.o , Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 18, 09-470 Bodzanów.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 1. PSZOK, Chodkowo, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów,
 2. PSZOK, Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 18, 09-470 Bodzanów.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bodzanów

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązane są do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnych:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w Poświętnem, 09-100 Płońsk.
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku, Zakład utylizacji odpadów w Kobiernikach, Kobierniki 42, 09- 413 Sikórz.

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt wytworzone w swoich gospodarstwach domowych selektywnie zebrane następujące odpady komunalne:

 • papier, w tym tekturę,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • bioodpady,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony,
 • popiół,

Na terenie Gminy Bodzanów funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 1. PSZOK, Chodkowo, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów (teren przy Urzędzie Gminy), czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki (7:30-15:30), środy (8:30-16:30);

2. PSZOK, Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 18, 09-470 Bodzanów ( teren firmy Loveko), czynny: od poniedziałku do piątku (7:00-15:00).

Osiągnięte przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bodzanów w minionych latach

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2013>

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014>

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015>

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016>

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017>

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018>

<Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019>