Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów

smieci_segregacja

Posegregowane śmieci

Skup odpadów selektywnie zbieranych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bodzanów

Pragniemy poinformować, iż firma Loveko Sp. z o.o. mieszcząca się       w Nowym Miszewie przy ul. Pałacowej 18 proponuje nieodpłatne przyjęcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

 • worki po nawozach sztucznych,
 • worki big-bag,
 • folia po sianokiszonce,
 • sznurki,
 • worki po pelecie/ekogroszku,
 • folia budowlana,

Więcej informacji co do szczegółów i ustalenia terminu odbioru uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (24) 260 60 16 w godz. 7:00-20:00 (pn-pt).

Dnia 1 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zmianami).

Przyjęta ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wychodzi naprzeciw wielu oczekiwanym zmianom, szczególnie o charakterze technicznym. Dotyczą one m.in.:

 • zniesienia obowiązku składania deklaracji przez właściciela nieruchomości w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przekazanie egzekucji należności z tytułu opłat do urzędów skarbowych. Przyjęta poprawka senacka fakultatywnie daje możliwość zachowania egzekucji przez gminę w drodze porozumienia z urzędem skarbowym;
 • określenie minimalnej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez gminę;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących selektywnego zbierania odpadów;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów);
 • wprowadzenie możliwości objęcia systemem zorganizowanym przez gminę tylko niektórych rodzajów nieruchomości niezamieszkałych;
 • wskazanie, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrąglaniu;
 • zmiana polegająca na sprecyzowaniu, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania opłatę uiszcza się od następnego miesiąca;
 • ograniczenie możliwości zwrotu nadpłaty z tytułu korekty deklaracji, w celu sprawiedliwego udziału mieszkańców w kosztach systemu;
 • dopuszczenie przeznaczania środków z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na edukację ekologiczną oraz na usuwanie dzikich wysypisk odpadów i opróżnianie koszy ulicznych;
 • szereg poprawek odnoszących się do przepisów mających doprecyzować obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ważne akty prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Gminy Bodzanów dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bodzanów, <uchwała>

2. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, <uchwała>

3. Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, <uchwała>

4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, <uchwała>

5. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. <uchwała>

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja ta będzie podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<deklaracja>

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Bodzanów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Firmy świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych są odbierane przez firmę wybraną przez Gminę w drodze przetargu. Dnia 24 czerwca 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bodzanów”.

Wybrano ofertę firmy:

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku,
ul. Przemysłowa 32,
09-400 Płock

Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym :

LOVEKO Sp. z o.o.
Nowe Miszewo
Pałacowa 18
09-470 Bodzanów

Z nieruchomości niezamieszkałych (ogródków działkowych, szkół, banków, firm, sklepów, ośrodków zdrowia, kościołów, cmentarzy) wywóz odpadów odbywa się na dotychczasowych zasadach., tzn. na podstawie indywidualnych umów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bodzanów.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy  Bodzanów

<rejestr działalności regulowanej>

Zasady prawidłowej segregacji odpadów w Gminie Bodzanów


Dlaczego warto segregować odpady?
Segregując odpady, żyjemy w czystym środowisku. I to nie jest jedynie sprawa zalegających ton odpadów na dzikich wysypiskach śmieci. Ich rosnące góry to przykry widok. Odczuć możemy natomiast, że dzięki segregacji czystsze jest powietrze. Dlaczego?
Ponieważ wytwarzanie szkła ze stłuczki szklanej wymaga mniejszych nakładów energii. Piękniejsze są lasy, bo mniej drzew jest wycinanych, jeżeli część papieru wyprodukujemy z makulatury. Zdrowsza jest gleba, mniej odpadów na wysypiskach, to mniej trujących związków w przyrodzie.
Każdy, kto segreguje odpady, przyczynia się do tego, że nasze surowce naturalne tak szybko się nie wyczerpią. Dzięki ponownemu wykorzystaniu surowca pochodzącego z odpadów, zasoby pierwotne są mniej eksploatowane i tym samym starczą ludzkości na dłużej. Koszty produkcji rzeczy, które powstają z odpadów są niższe, bo pomniejszone o wysokie koszty wydobycia surowców naturalnych. Pewnie, że wszystkiego z odpadów nie da się wyprodukować, ale jednak wiele można. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

<ulotka>

Co w sytuacji, gdy pomimo zdeklarowania selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy nie będą segregować śmieci?

Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy odpady, mimo deklaracji o selektywnej zbiórce nie będą gromadzone w sposób selektywny. Takie zgłoszenie skutkowało będzie podwyższeniem opłaty w drodze decyzji administracyjnej z 6,50 zł/osoba/miesiąc na 16,00 zł/osoba/miesiąc.
Kiedy i w jaki sposób odbierane są odpady komunalne?

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramami wywozu. Harmonogram określający terminy odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje mieszkańcom w formie papierowej.

Ponadto harmonogramy będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzanów.

<Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2017>

<Informacja o odbiorze folii>

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jaka jest wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty. Uchwałą Rady Gminy ustalone zostały dwie stawki opłaty tj. stawka podstawowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie wysokość opłaty za odpady wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty, która będzie odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie je segregował, czy nie.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące stawki opłat:

– 9,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady będą zbierane w sposób selektywny.

– 18,00 zł/osoba/miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady nie będą zbierane w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na jeden z poniższych sposobów:

1. Wpłata gotówką na konto na poczcie lub w banku

2. Przelewem Internetowym

<Dane do przelewu>

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć wytworzone w swoich gospodarstwach domowych selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, popiół oraz odpady budowlano- remontowe stanowiące odpady komunalne.

1)      W PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bodzanów.

2)      Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

3)      Ilości dostarczonych odpadów muszą wskazywać na ich pochodzenie  z indywidualnych gospodarstw domowych.

4)      Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów.

5)      Dostarczający odpady winien udokumentować, że pochodzą one z terenu gminy Bodzanów.

6)      W ,,PSZOK’’ odpady są umieszczane w przygotowanych kontenerach i pojemnikach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych.

7)      Dostarczanie odpadów należy zgłosić do pracowanika  ,,PSZOK’’, który je sprawdzi oraz wskaże miejsce składowania.

8)      Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, niezgodnego z wykazem dopuszczonych do przyjęcia lub nieposegregowanych.

Na terenie Gminy Bodzanów funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1.      PSZOK w miejscowości Chodkowo, przy ul. Bankowej 7 ( teren przy Urzędzie Gminy), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu ( od 7:30 do 15:30, środy 8:30-16:30);

2.      PSZOK w miejscowości Nowe Miszewo, przy ul. Pałacowej 18 ( teren LOVEKO), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, soboty 7:00-13:00).

Poziomy recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bodzanów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Obowiązek sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi reguluje art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U z 2013 r. poz.1399 ze zm.)

<Analiza>

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych


Informujemy iż podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązane są do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku- Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w Poświętnem, 09-100 Płońsk.

Informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami znajdziecie również Państwo na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/