Ogłoszenie o zamiarze dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić:

1. Nieruchomość o nr ewid. geod. 76/6 o pow. 0,51 ha, zlokalizowanej we wsi Chodkowo-Działki (obręb geodezyjny Chodkowo), gmina Bodzanów – przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, który z dniem 31.12.2002r. stracił ważność oraz obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bodzanów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie 116/XIV/11, z dnia 29 grudnia 2011 r. stanowi tereny intensyfikacji i przekształceń według dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Urzędzie Gminy Bodzanów, pok. 7, tel. (024) 260-70-06 wew. 30

Bodzanów, dnia 28.05.2015 r.