Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w m. Chodkowo-Działki

„Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w m. Chodkowo-Działki”
Gmina Bodzanów informuje, iż otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 na realizację zadania „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w m. Chodkowo-Działki”.
Projekt polega na remoncie chodnika przy ulicy Wolności, Bankowej, Wyszogrodzkiej w m. Chodkowo-Działki. Celem realizacji projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców naszej gminy, w tym bezpieczeństwa oraz zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych.
W dniu 28-11-2014 r. została podpisana umowa na realizację ww. zadania z jednostką Dotującą. Kwota przyznanej pomocy to 77.124,00 zł
Gmina Bodzanów wyłoniła Wykonawcę robót dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z remontem chodnika przy ulicy Wolności, Bankowej, Wyszogrodzkiej w m. Chodkowo-Działki.

Do 16-03-2015r. prowadzone były prace związane z realizacją operacji pn.: „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w m. Chodkowo-Działki”. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na estetykę miejscowości, ponadto poprawiły się warunki komunikacyjne oraz bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 66.822,87 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 42.260,00 zł

koniec
« 1 z 5 »