Informacja o obowiązku złożenia spisu stada świń w ARiMR

ARiMR przypomina, że posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księdze rejestracji. Ustaloną podczas spisu liczbę owiec/kóz należy odnotować w księdze rejestracji bez przekazywania wyników kierownikowi biura powiatowego ARiMR. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych oraz nz stronie internetowej Agencji.