Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782, z późn. zm.) ogłasza I – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. geod. 256/1 o pow. 3,00 ha, zlokalizowanej we wsi Reczyn, gm. Bodzanów, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanej w m. Reczyn (obręb geodezyjny Reczyn), dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00113783/2.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Cieśle, Nowy Reczyn, Reczyn zatwierdzonego Uchwałą nr 224/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r., położona jest na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej oraz obiektów usługowych, produkcyjnych i zaopatrzenia.
cena wywoławcza nieruchomości – 895.000,00 zł. (netto)

O wysokości postąpienia ponad cenę wywoławczą decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 8.950,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2016r. (piątek) o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, sala konferencyjna I piętro.

Wadium w wysokości 10 % (89.500,00 zł.) od ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 26.01.2016r. (wtorek) na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie:

BS Ciechanów o/Bodzanów 09 8213 1018 2002 0600 0156 0001
(decyduje data wpływu środków na konto tut. urzędu)

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wójt Gminy Bodzanów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Bodzanów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia podając przyczynę odwołania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu gminy.

Wszelkie informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy – pokój nr 7, telefon – 260-70-06 wew. 30.

Bodzanów, dnia 26.11.2015 r.